Všeobecné obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN VOP) SPOLEČNOSTI MYmk MAKE-UP UNIVERSITY  S.R.O.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající a na straně druhé kupující.

Prodávající

MYmk Make-up University s.r.o.

Dolní 388

747 15 Šilheřovice

IČ: 05322987 DIČ: CZ 05322987

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 67103 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které obchodní podmínky neupravují, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupujícímu je kupní smlouva odeslána společně s objednaným zbožím / službou v podobě faktury / příjmového pokladního dokladu.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky a rezervace podané prostřednictvím internetových stránek www.mymk.cz, Salon24 aj., zaslané na e-mailovou adresu, případně objednávky učiněné telefonicky a prostřednictvím sociálních sítí, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky některým z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží uvedeného v objednávce.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky / rezervace je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Telefonická objednávka a objednávka zaslaná e-mailem musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, názvy služeb, datum objednávky, telefonické a e-mailové spojení kupujícího. Bez uvedeného telefonického spojení nebude objednávka akceptována. Přičemž služby jsou oprávněny objednávat  také nezletilé osoby, tj. osoby, které dosud nedovršily věku 18. let, v tomto případě pokud částka za objednané služby nepřesáhne 2000,- CZK, má se za to, že k jejímu objednání dal zákonný zástupce souhlas.

Prodávající neručí za chyby v objednávce/ rezervaci, která byla učiněna telefonicky či e-mailem. Změny  oproti závazné objednávce / rezervaci jsou možné pouze na základě písemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

Vlastnické právo ke zboží a nárok k čerpání služeb přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o autorizaci objednávky/rezervace vhodným způsobem, například telefonicky nebo písemně. Objednávka/rezervace se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající má právo odmítnout objednávku/rezervaci, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží / čerpat sjednané služby a zaplatit cenu.

Vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat objednávku lze buď telefonicky nebo e-mailem bez udání důvodu. Storno objednávky kupujícím je možné pouze pokud objednávka již nebyla prodávajícím zpracována nebo předána přepravní službě. Kupující při stornování objednávky musí uvést přesné údaje o objednávce, zejména její číslo a své identifikační údaje. Pokud není možné objednávku stornovat (byla již vyřízena), může kupující zboží vrátit neporušené a bez známek užití či opotřebení do 30ti dnů zpět prodávajícímu, a to bez udání důvodu. Při reklamaci služeb je přihlíženo k jejímu časovému, technickému provedení a specifikaci v objednávce včetně ústních dohod a vzhledem ke konkrétním  "možnostem" na osobě či osobách kupujících.

Kupující  při uzavírání kupní smlouvy souhlasí s případným   použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internet, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 MYmk Make-up University s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit jakoukoliv přijatou objednávku od zákazníka, pokud bude v rozporu s těmito obchodními podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, či pokud bude mít společnost MYmk Make-up University s.r.o. důvodné podezření na jejich obcházení.

DODÁNÍ ZBOŽÍ / SLUŽEB

Zákazník je odpovědný za poskytnutí úplných a přesných údajů potřebných pro řádné doručení objednaného zboží. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednacím formuláři, sdělená telefonicky nebo zaslaná e-mailem. Zboží je doručováno zasílatelskou firmou, která je smluvně vázaná k dodavateli  zboží  ( buď přímo Mary Kay ČR nebo v případě jiného zboží MYmk Make-up University s.r.o.). Po předchozím telefonickém kontaktování zákazníka je možné je vyzvednout osobně na adrese MYmk Make-up University s.r.o., Škroupova 1,  Ostrava - Mor. Ostrava.  Zboží je doručováno pouze na území České Republiky a Slovenska.

Vzhledem k závislosti na dodávkách zboží od firmy Mary Kay ČR , odesíláme zboží v rozmezí 1-3 kalendářních dnů od přijetí objednávky. V případě, že zboží nebude v době objednávky k dispozici skladě firmy nebude tak možné dodržet garantovaný termín odeslání zásilky, lze tento termín posunout  se souhlasem kupujícího. Kupující má právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného výrobku bez jakýchkoliv storno poplatků.

Při dodání objednaných služeb jsou tyto uskutečněny na místě specifikovaném v klientské objednávce a za předem dohodnutou cenu, zohledňující náklady doručení na místo uskutečnění služby.

CENY

Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Cenou se rozumí cena uváděná prodávajícím na www.mymk.cz či v případě kosmetiky a zboží firmy Mary Kay ČR na jejich oficiálních webových stránkách. V ceně zboží není započítáno poštovné a balné. Poplatek se vztahuje na zasílání zboží po České republice a na Slovensko. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

Platba probíhá na dobírku při převzetí zboží od dopravce, předem rychlým on-line bankovním převodem, nebo v místě určeném pro osobní odběr, kde lze platbu uskutečnit v hotovosti v českých korunách nebo platební kartou.

S každou zásilkou obdrží kupující fakturu, která je zároveň dodacím listem a slouží jako záruční list pro případnou reklamaci.

Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura - daňový doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy z konečné ceny odečtena.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.bankovním převodem - platba předem

- platba na bankovní účet: 4314610379/0800

banka: Česká Spořitelna

- splatnost objednávky = 3 dny

- číslo objednávky je variabilním symbolem pro bankovní převod

- zboží expedujeme do 1-3 pracovních dní po připsání platby na náš účet

2.platba v hotovosti

- osobní vyzvednutí objednávky je možné po předchozí domluvě na adrese: MYmk Make-up University s.r.o., Škroupova 1, Ostrava - Mor. Ostrava.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Na veškeré zboží se vztahu záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím objednaného zboží zákazníkem. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Přiložený daňový doklad je zároveň záručním listem.

V případě, že zákazník objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

  1. a) na e-mailoovu adresu prodávajícího
  2. b) poštou na adresu prodávajícího
  3. c) telefonicky na tel. číslo : +420 731267399

Vracené nebo reklamované výrobky mohou být zasílány na adresu: MYmk Make-up University s.r.o., Škroupova 1, Ostrava - Mor. Ostrava. , a to na vlastní náklady zákazníka, nebo osobně doručeny na stejnou adresu.. Vrácený výrobek musí být zaslán nepoškozený v originálním obalu s původním dokladem o prodeji - fakturou. V případě uplatnění reklamace je nutné zaslat zpět výrobek spolu s dokladem o prodeji a popisem vady.

Reklamace včetně vady bude vyřízena nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. O výsledku reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit.

Záruční doba se nevztahuje na tyto případy:

  1. a) zboží bylo poškozeno běžným opotřebením;
  2. b) zboží bylo poškozeno přírodními živly;
  3. c) zboží bylo poškozeno neodborným nebo nevhodným zacházením.

Na obalech kosmetických přípravků je použit symbol otevřené nádobky, ve kterém je vyznačen údaj o počtu měsíců, po kterou je možné daný kosmetický přípravek používat. Znamená to, že např. při udání 12M v symbolu otevřené nádobky na obalu je nutné přípravek spotřebovat do 12 měsíců od otevření.

Kupující má právo v souladu § 1829 a následujících Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodů, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty, prodávající pak zašle peníze zpět kupujícímu do 14 dnů. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující nesmí zaslat zboží na dobírku, protože prodávající nemá možnost takto zkontrolovat, zda je zboží neporušené. Při zaslání zboží na dobírku bude zboží vráceno zpět kupujícímu. V příloze musí být uvedena identifikace kupujícího a zboží, kterého se odstoupení týká, účet, případně adresa, kam má být vrácena kupní cena, vlastnoruční podpis kupujícího. Peníze za zboží budou vráceny po dohodě s kupujícím bankovním převodem.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazující podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, bude to chápáno jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v případech, že zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například chybné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 pracovních dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

ODPOVĚDNOST

Nabízené výrobky odpovídají příslušným evropským právním předpisům.

Společnost MYmk Make-up University s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za porušení smlouvy spočívající v prodlení s dodáním objednaného zboží z důvodu, že není na skladě či je nepoužitelné a z důvodu zásahu vyšší moci a v důsledku toho přímo nebo nepřímo způsobené škody zákazníkům.

Společnost MYmk Make-up University s.r.o.  rovněž nenese žádnou odpovědnost za:

- jakékoliv nepřesnosti, nesprávnosti nebo opomenutí týkající se informací dostupných na příslušných webových stránkách;

- jakékoliv škody vzniklé v důsledku neoprávněného vniknutí třetí osoby na webové stránky, které povede ke změnám informací, které jsou zde k dispozici;

- případné škody, přímo nebo nepřímo způsobené, bez ohledu na příčiny, původ, povahu a následky, způsobené v důsledku vniknutí kohokoli na webové stránky, nebo nepřístupnosti stránek a nesprávného používání či zneužití webových stránek včetně informací v nich uvedených.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním objednávky souhlasí zákazník s tím, že poskytnuté údaje mohou být až do odvolání souhlasu zpracovávány společností MYmk Make-up University s.r.o., jakožto správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a použity za účelem nabízení výrobků a služeb a zaslání informací o akcích společnosti MYmk Make-up University s.r.o. . Osobní údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail, popř. bankovní spojení, IČ apod.), které jsou součástí objednávky nebo byly sděleny při registraci zákazníka, jsou považovány za důvěrné a jsou chráněny proti zneužití. Odesláním objednávky souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení společností MYmk Make-up University s.r.o. prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností v platném znění. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou  na adresu MYmk Make-up University s.r.o., Dolní 388, Šilheřovice, 747 15

Údaje o zákaznících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci, GLS apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele elektronického obchodu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky a právní vztahy na jejich základě vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je přijímá. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1.9.2016. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.